Các khóa học đã đăng ký

Quy định của nhà nước về đào tạo SCC trong các doanh nghiệp như thế nào?

Tại điều 9 Thông tư 19/2016/TT-BYT của Bộ Y Tế quy định như sau:
Điều 9. Huấn luyện sơ cứu, cấp cứu
1. Đối tượng huấn luyện sơ cứu, cấp cứu bao gồm:
a) Người lao động, trừ trường hợp đã có Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn vệ sinh lao động;
b) Người được phân công tham gia lực lượng sơ cứu, cấp cứu.
2. Thời gian, nội dung huấn luyện và huấn luyện lại hằng năm thực hiện theo quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư này.
Như vậy toàn bộ người lao động (trừ trường hợp đã có giấy chứng nhận huấn luyện an toàn vệ sinh lao động) và người được phân công tham gia lực lượng sơ cứu, cấp cứu phải được huấn luyện sơ cứu cấp cứu .

 

X
Hỏi-đáp
Đăng ký ngay